Mediakasvatuksesta voimaa!

Mediakasvatus tarjoaa hyvin eri-ikäisille ihmisille mahdollisuuden ilmaista itseään. Jo melko pienetkin lapset voivat käyttää esimerkiksi valokuvausta keinona ilmaista itseään ja erinomaisen hyvin valokuvien käyttö sopii ikäihmisten kanssa työskentelyyn. Esimerkiksi muistisairaille erilaiset kuvat voivat olla keino jäsentää maailmaansa ja ilmaista itseään.

Mediakasvatusta on käytetty kansalaistaitojen opettamisen keinona – Media education has been used as a method to teach civic skills
Palestiinassa suunnitellaan toteutettavaksi mediakasvatusprojekti, jonka tavoitteena on opettaa palestiinalaisille erilaisia kansalaistaitoja. Median toimintatapoja pyritään projektin aikana tuomaan esiin esimerkiksi erilaisten työpajojen kautta. Työpajojen lisäksi erilaiset teoreettiset koulutustilaisuudet on suunniteltu siten, että niiden avulla pyritään tarjoamaan alueen asukkaille tietoa esimerkiksi medialukutaitoon sekä journalismin etiikkaan liittyen. Sosiaalisen median merkityksestä puhutaan runsaasti koulutuksen aikana, samoin siitä, kuinka merkittävää markkinointi on nykyaikaisessa yhteiskunnassa.

Tavoitteena on, että eri alojen työntekijät oppisivat tuottamaan kriittistä tietoa siitä, mitä Palestiinan alueella tällä hetkellä tapahtuu. Media on merkittävässä roolissa alueella vallitsevan konfliktin esiin tuomisessa ja kaikenlainen journalismiin liittyvä tietotaito on alueella erityisen tervetullutta. Sosiaalisen median lukuisia mahdollisuuksia voitaisiin kenties hyödyntää nykyistä paremmin tässäkin asiassa.
Palestiinaan suunnattu projekti on tarkoitus toteuttaa ainakin osittain kolmekielisesti – hankkeen käyttökieliä ovat arabia, englanti sekä suomi ja ainakin mediaopas, joka on tarkoitus tuottaa projekin aikana, aiotaan julkaista näillä kaikilla kolmella kielellä. Mediaoppaan tueksi aiotaan julkaista verkkosivusto, jonka on tarkoitus tukea mediaoppaan viestiä. Alueella toimiville toimittajille on ensiarvoisen tärkeää laatia eettinen ohjeistus, minkä lisäksi projektin tavoitteena on luoda kansallista mediastrategiaa.

Mitä tarkoitetaan mainosten lukutaidolla?

Ympäristömme sisältää yllättävän paljon mainoksia ja mainontaa ja myös suoranaista piilomainontaa. Tämän vuoksi on tärkeää oppia ymmärtämään mainoksia – puhutaan jopa mainosten lukutaidosta. Pahimmillaan mainokset saattavat saada meidät haluamaan sellaisiakin asioita, joita emme ilman mainoksia haluaisi tai edes tuntisi tarvitsemamme. Mainokset saattavat kuitenkin pyrkiä erilaisin keinoin luomaan kuluttajalle sellaisia mielikuvia, joiden mukaan tiettyjen tuotteiden omistaminen kertoo siitä, että olet menestynyt tai että tietyt tuotteet kuuluvat oleellisena osana tietynlaiseen elämäntyyliin. Kuluttajalle saattaa tulla tunne, että ellei hän omista tiettyjä tuotteita, häntä saatetaan pitää epäonnistuneena ihmisenä tai häntä ei välttämättä huolita muiden joukkoon. Vaarallisimmillaan tämä johtaa ylenmääräiseen shoppailuun, mikä puolestaan voi johtaa jopa velkakierteeseen. Pikavippien aikakaudella valitettavan moni sortuu ostelemaan yli varojensa tavoitellessaan mainosten lupailemaa statusta. Vastuullinen kuluttaminen onkin ensiarvoisen tärkeä arvo tänä mainosten ja kuluttamisen kyllästämänä aikana.

Nykyisin vastuullisen kuluttamisen yhteydessä puhutaan jopa vastamainoksista ja näihin liittyen järjestetäänkin erilaisia työpajoja esimerkiksi 10-12-vuotiaille esiteini-ikäisille lapsille, jotka ovat erityisen otollisessa iässä pohtimaan kuluttamista ja siihen liittyvää vastuuta. Tämän ikäisillä lapsilla on jo usein jonkin verran omaa rahaa käytössä, mutta he ovat vielä kuitenkin sen verran nuoria, että päävastuu ostoksista on vanhemmilla. Näiden lasten tulevaisuuden kulutustottumukset sekä käsitykset kuluttamisesta ovat kuitenkin jo kovaa vauhtia muokkautumassa, ja tässä vaiheessa niihin onkin vielä helpompi vaikuttaa kuin hieman myöhemmässä vaiheessa, jossa omat kulutustottumukset ovat jo helposti ehtineet vakiintua. Vakiintuneita käytöstapoja kun on jo huomattavasti vaikeampi muuttaa.

Yllättävän moni ei edes tiedä, kuinka paljon ympäristömme sisältää suoranaista piilomainontaa. Esimerkiksi blogien osalta on puhutta paljon siitä, että mainonnan pitäisi olla läpinäkyvää ja että kaupallisista yhteistöistä pitäisi aina muistaa mainita postauksissa selkeästi. Kaikki bloggarit eivät kuitenkaan toimi näin. Monen blogin lukijakunta on iältään melko nuorta, minkä vuoksi tällainen piilomainonta on erityisen haitallista. Nuori lukija ei välttämättä osaa suhtautua vielä kovin kriittisesti lukemaansa eikä välttämättä osaa erottaa blogiteksteistä mainostarkoituksessa kirjoitettuja tekstejä muista teksteistä, ellei bloggari tee näiden välille selkeää eroa.

Haluamme lopuksi kiittää Suomenjackpot.com, Raha-pelit.com ja Parascasino.net saamastamme tuesta.